Bejegyzések 2014. május hónapban

Állás- Kazári Napraforgó Óvoda óvodavezető

Kazár Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kazári Napraforgó Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014.09.01. - 2019.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3127 Kazár, Móricz Zsigmond út 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak és az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, az intézményi költségvetés betartásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség,

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§ magyar állampolgárság

§ cselekvőképesség

§ büntetlen előélet

§ a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása

§ legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

§ pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Legalább 5 év vezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat ( ennek igazolása szükséges)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ szakmai önéletrajz

§ iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát

§ vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és fenntartói stratégia célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket

§ szakmai dokumentumot igazoló dokumentumok

§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§ a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul

§ nyilatkozat amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

§ nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

§ a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Katalin nyújt, a 06/32-341-333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Kazár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3127 Kazár, Tanács út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 273/2014 , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.

§ Elektronikus úton Molnár Katalin részére a polgarmester@kazar.hu E-mail címen keresztül

§ Személyesen: Molnár Katalin, Nógrád megye, 3127 Kazár, Tanács út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók testületi meghallgatását követően a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.kazar.hu - 2014. május 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 2 azonos szövegű és mellékletű példányban kell benyújtani (1 példányt nem kell összefűzni)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kazar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.Erdőtervezési hirdetmény

Az erdőtervezési hirdetmény itt tölthető le. 


  • Kazár Község Önkormányzata
  • 3127 Kazár, Tanács u. 1.,
  • Telefon: (32) 341 333
  • E-mail: kazar@kazar.hu