Közadattár folyamatos frissítés alatt.
 
Közfeladatot ellátó szerv
   
Adat Frissítés 2016.01.15.
I. Szervezeti, személyzeti adatok  
A községi önkormányzat köteles ellátni mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit, az ehhez szükséges szolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit biztosítják.  
   
hivatalos név Kazár Község Önkormányzata
székhely 3127 Kazár, Tanács út 1.
postacím 3127 Kazár, Tanács út 1.
telefonszám/fax 32/341-333
központi elektronikus levélcím kazar@kazar.hu
honlap URL-je http://kazar.hu/onkormanyzat 
ügyfélszolgálata azonos a közös hivataléval
   
Önkormányzat szervezeti felépítése  
Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.  
   
KÉPVISELŐ-TESTÜLET jogi személy, képviseli a polgármester
választott testületi tagok  
   
név Szalainé Hajdú Linda
elérhetősége 06-70-4169081
   
név Tóth Tiborné
elérhetősége 06-20-2239733
   
név Fekécs Zoltán
elérhetősége 06-20-5995678
   
név Gecse Ákos
elérhetősége 06-20-4001785
   
név Gecse Zoltán
elérhetősége 06-30-6614177
   
név Szládek János
elérhetősége 06-30-2058778
   
név Szőllős Róbert
elérhetősége 06-20-3240370
   
  Rendeletek, határozatok itt.
   
   
 A képviselő-testület szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző és a társulás.  
POLGÁRMESTER Gecse Ákos
telefonszám 32/341-333
e-mail polgarmester@kazar.hu
fogadóidő kedd, csütörtök  8:00 - 12:00
   
jogállása Tagja a képviselő-testületnek, annak elnöke. Jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 
   
feladatai összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését, valamint képviseli a képviselő-testületet, saját hatáskörében irányítja a közös önkormányzati hivatalt; a jegyző javaslatai figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait, dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására; szabályozza a kiadmányozás rendjét; a jegyző, az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, és a  helyi rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról
   
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatai Segíti a képviselők és a bizottság munkáját.
Összehívja és vezeti a Képviselőtestület üléseit.
Képviseli az Önkormányzatot.
Szervezi az Önkormányzat bel- és külföldi kapcsolatait.
Szervezi a településfejlesztést, és közszolgáltatást.
Elősegíti a demokratikus helyi hatalomgyakorlást, a közakarat érvényesülését.
Indítványozhatja bizottság vagy a tanács összehívását, amely indítványnak a bizottság vagy a tanács köteles eleget tenni.
Felfüggesztheti a bizottság vagy a tanács döntését, ha az ellentétes a képviselőtestület határozatával, vagy egyébként sérti az önkormányzat érdekeit.
Jegyző útján irányítja a hivatalt.
Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben.
Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat, a jegyző, és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.
Kezdeményezheti a Képviselőtestület döntésének újratárgyalását, ha úgy értékeli, hogy a döntés sérti az önkormányzat érdekeit.
Figyelemmel kísérteti a pályázati lehetőségeket, és összehangolja a pályázatok benyújtását.
Felfüggesztheti a képviselő-testület rendeletével, határozatával, az önkormányzat érdekeivel ellentétes bizottsági döntések végrehajtását. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésen határoz.
   
ALPOLGÁRMESTER Szládek János
elérhetősége 06-30-2058778
Fogadó idő: minden hónap első szerdáján 14:00-16:00
   
   
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait.   
BIZOTTSÁGOK  
   
feladatai közreműködik a költségvetési koncepció kidolgozásában
  véleményezi a költségvetést, a zárszámadást, az évközi költségvetési beszámolót, a gördülő tervezést
  figyelemmel kíséri és ellenőrzi a költségvetés végrehajtását, a gazdálkodást, ennek keretében az intézményeknél és a polgármesteri hivatalnál vizsgálatot tarthat.
  figyelemmel kíséri a vagyongazdálkodást, a vagyon hasznosítás helyzetét értékeli
  beszámoltathatja az intézmények és a polgármesteri hivatal vezetőjét a gazdálkodásról
  állást foglal a beruházások és a felújítások gazdasági kérdéseiben
  véleményezheti minden olyan képviselőtestület elé kerülő ügyet, amelynek jelentősebb gazdasági hatása van (pl. helyi adó megállapítása)
  megtárgyalja azokat az előterjesztéseket, és megtartja azokat a vizsgálatokat, amelyekre a képviselőtestület kéri fel.
  a gazdálkodás tekintetében javaslatot dolgozhat ki, és terjeszthet a képviselőtestület elé,
  javaslatot tesz a polgármester bérének megállapítására, jutalmazására, és egyéb javadalmazására,
  ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos tevékenységet,
  ellátja a közbeszerzési szabályzatban meghatározott feladatokat
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatai A képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, szervező és ellenőrzési feladatokat ellátó - a képviselő-testület által döntési jogkörrel felruházható - egymással mellérendeltségi viszonyban álló önkormányzati szervek. A képviselő-testület állandó, ideiglenes bizottságot hozhat létre. 
   
  Pénzügyi Bizottság
vezetője Szalainé Hajdú Linda
képviselő-testületi tag Tóth Tiborné
nem képviselő-testületi tag Szabó Imréné
   
   
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, testületi formában működő, jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus választások útján e törvény alapján létrehozott szervezet, amely a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésére, a nemzetiségek érdekeinek védelmére és képviseletére, a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyek települési, területi vagy országos szinten történő önálló intézésére jön létre  
   
  KAZÁR ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
   
székhely 3127 Kazár, Tanács út 1.
telefonszám 32/341-333; 32/782-506
e-mail krno@kazar.hu
fogadóidő  
   
tisztségviselők  
elnök  Klajbán Róbert
elérhetősége 06-20-3531112
   
tag Klajbán Ildikó
elérhetőség 06-20-3526642
   
tag Rácz Péter
elérhetőség 06-20-2358681
   
   
  Szervezeti és Működési Szabályzat itt 
   
   
Önkormányzat intézményei  
A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre.  
   
Kazári Közös Önkormányzati Hivatal  
hivatal neve Kazári Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozói Kazár Község Önkormányzata
  Rákóczibánya Község Önkormányzata
székhely 3127 Kazár, Tanács út 1.
postacím 3127 Kazár, Tanács út 1.
telefonszám/fax 32/341-333
központi elektronikus levélcím kazar@kazar.hu 
honlap URL-je http://kazar.hu/onkormanyzat 
   
munkarendje  
hétfő 7:30-17:00
kedd 7:30-15:30
szerda 7:30-15:30
csütörtök 7:30-15:30
péntek 7:30-14:00
szombat, vasárnap, ünnepnap zárva
   
ügyfélfogadási rendje  
hétfő 12:00-17:00
kedd 8:00-12:00
szerda 8:00-12:00 
csütörtök nincs ügyfélfogadás
péntek 8:00-12:00
   
feladata közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában
   
Kazár Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti struktúrája  
   
Közös Hivatal vezetője jegyző
   
szervezeti tagozódás adóügyek
  igazgatási ügyek
  informatika
  pénzügy
  szociális ügyek
  ügykezelés
   
  Szervezeti és Működési Szabályzat itt 
   
A jegyző a közös önkormányzati hivatalt vezeti  
vezetője Szomszéd Csabáné jegyző
elérhetőség kazar@kazar.hu
A közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szólóegállapodásban határozzák meg 5 fő
   
munkatársak  
   
adóügyek Ugróné Földi Mónika
elérhetőség ado@kazar.hu
feladat pénztár
  ebadó
  gépjárműadó
  helyi iparűzési adó
  talajterhelési díj
  közigazgatási bírság, szabálysértés
   
pénzügyek  
név Nagyné Séber Lívia
elérhetőség penzugy1@kazar.hu
név Kövesdi Andrásné
elérhetőség penzugy2@kazar.hu
feladat könyvelés
  számlanyilvántartás
  normatíva igénylés és elszámolás
  pénzügyi jelentések
  OEP és ÁNTSZ szerződések
  költségvetés és beszámolók
  pályázatok pénzügyi jelentései
   
szociális ügyek Gecse Lászlóné
elérhetőség szocialis@kazar.hu
feladatai aktív korúak ellátása
  anyakönyv
  élelmiszersegély
  hagyatéki eljárás
  képviselő testületi anyagok adminisztrációja
  környezettanulmány
  lakásfenntartási támogatás
  méltányossági közgyógyellátás
  önkormányzati segélyek
  tüzifakérelmek
   
igazgatási ügyek Nagy Edit
elérhetőség igazgatas@kazar.hu
feladatai adó- és értékbizonyítvány
  birtokvédelem
  hatósági bizonyítvány
  hátrányos helyzet megállapítása
  kereskedelmi engedély
  környezettanulmány
  közadattár
  közérdekű panasz
  óvodáztatási támogatás
  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
  statiszikai jelentések
  telephelyengedély
  településrendezés
  választás
   
ügykezelés, ügyfélfogadás Turányi Zoltánné
elérhetőség iktatas@kazar.hu
feladatai ügyfélfogadás
  iktatás
  telefonközpontos feladatok
  lakcímbejelentés
  irattár
   
informatika Ádám László
elérhetőség  
feladatai informatika
   
honlap üzemeltetés Winkler Balázs
elérhetőség  
feladatai weblap
   
közművelődést és kultúrát szolgáló  Integrált Közösség és Szolgáltató Tér (IKSZT)
cím 3127 Kazár, Diófa út 13.
telefon 32/341-628
fax 32/341-333
e-mail kultura@kazar.hu
   
Felügyelt, közfeladatot ellátó költségvetési szervek  
   
Óvoda Napraforgó Óvoda
vezetője Katona Miklósné Andrea
cím 3127 Kazár, Móricz Zs. u. 17.
telefon/FAX 32/341-361
e-mailcím napraforgoovoda@gmail.com
   
Idősek ellátása Idősek Napközi Otthona
vezetője Merényi Tamásné
cím 3127 Kazár, Móricz Zs. u. 6., 
telefon/FAX 32/341-210
e-mail kazarklub@gmail.com
   
Egészségügy Egészségház
Cím 3127 Kazár, Kossuth L. u. 6.
Telefon 32/341-133
inétzmény neve Háziorvosi Rendelő
háziorvos Dr. Baranyi György
ápoló Dr. Baranyi Györgyné
asszisztens Angyal Róbertné
cím 3127 Kazár, Kossuth Lajos út 6.
telefon 32/341133
fax O
   
rendelési idő  
hétfő 10:00 - 14:00
kedd Mizserfán - 10:00 - 14:00
szerda 10:00 - 14:00
csütörtök 12:00 - 16:00
péntek 10:00 - 13:00
szombat, vasárnap zárva
   
   
inétzmény neve Fogorvos
Fogorvos Dr Gáspár Lajos
Asszisztens Radics Istvánné
cím 3127 Kazár, Kossuth út 6.
iskolafogászat 3127 Kazár, Szabadság utca 3.
telefon +36-20-4884432
fax nincs
   
rendelési idő  
hétfő nincs
kedd nincs
szerda 14:00 - 19:00
csütörtök 7:00 – 13:00 iskolafogászat
péntek nincs
szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon Fogorvosi ügyelet
cím Salgótarján, Szerpentin út 19.
telefon (32)-441-840
   
   
intézmény neve Védőnői Szolgálat
védőnő Oláhné Deák Éva
cím 3127 Kazár, Kossut út 6.
telefonszám +36-20-5664258
fax nincs
emailcím vedonokazar@indamail.hu
védőnői tanácsadás szerda 9:00 – 11.00
várandós gondozás péntek 9:00 – 10:00
általános tanácsadás péntek: 10:00 – 12:00 
   
   
társulásineve (társulási formában ellátott egészségügyi feladat) Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása
rövidített név STÖT
társulás alapításáról rendelkező határozat 1/2004. (VI.29.) TTh. 
társulás alapításkori neve Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 
társulás székhelye 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. 
   
   
intézmény neve Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
  Egészségügyi-Szociális Központ 
vezetője Peleskei-Balázs Rita
cím 3100 Salgótarján, Füleki út 41.
telefon +36-32-422-407
fax 32-787-632
   
ügyfélfogadás  
hétfő 7:30 - 16:00
kedd 7:30 - 16:00
szerda 7:30 - 16:00
csütörtök 7:30 - 16:00
péntek 7:30 - 14:00
   
   
intézményrész neve Családsegítő Szolgálata
területi családgondozó Bacsa Tünde
cím 3127 Kazár, Hunyadi út 6.
telefon +36-20-7776181
fax 32-341-333
email st.csaladsegito@gmail.com
munkarend  
hétfő, kedd 7:30 - 16:00
ügyfélfogadás  
kedd 9:00 - 12:00
   
   
intézményrész neve Gyermekjóléti Szolgálata
területi családgondozó Pócsa-Henglár Katalin
cím 3127 Kazár, Hunyadi út 6.
telefon +36-20-7776207
fax 32-341-333
e-mail gyjolet@citromail.hu
munkarend  
hétfő, kedd, péntek 7:30 - 16:00
ügyfélfogadás  
kedd, péntek 9:00 - 12:00
Betegjogi képviselő Balázs János
elérhetősége 06-20-4899526
   
   
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek  
   
Gazdasági társaság  
neve Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft
vezetője Czecze László
cím 3127 Kazár, Tanács út 1.
telefon +36-32-341-333
fax 32-341-333
e-mail nonprofit@gmail.com
Közalapítványok O
   
   
Lapok, újság  
címe Kazári Krónika
megjelenési ideje időszakos
felelős szerkesztő nincs
kiadja szerkesztőbizottság
   
   
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv  
neve Nógrád Megyei Kormányhivatal
székhely 3100 Salgótarján, Zemlinszky út 9.
levelezési cím:  3101 Salgótarján Pf. 265.
telefon 32/620-702
fax 32/620-713
e-mail hivatal@nmkh.gov.hu
honlap http://www.nmkh.hu/nmkh
Ügyfélszolgálat 3100 Salgótarján, Zemlinszky út 9.
Ügyfélfogadás Hétfő – csütörtök: 08.00 – 16.30
  Péntek: 08.00 – 14.00
   
   
Alapított költségvetési szervek  x
III. Közszolgáltatások
1. a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
Hivatalos honlap információ:
Ivóvíz és szennyvíz ellátás
Szolgáltató:
ÉRV Zrt.
 
Hulladék szállítás és kezelés
Szolgáltató:
VGÜ Kft
 
Közvilágítás
Szolgáltató:
ÉMÁSZ Nyrt.
   
   
Posta 3127 Kazár, Kossuth L. út 6., Tel: 341-315
   
Gyógyszertár 3127 Kazár, Hunyadi út 6., Tel: 341-367
   
Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3127 Kazár, Hunyadi út 6., Tel: 341-439
   
  • Kazár Község Önkormányzata
  • 3127 Kazár, Tanács u. 1.,
  • Telefon: (32) 341 333
  • E-mail: kazar@kazar.hu