Közérdekű adatok

Frissítés 2018.06.01.
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Közfeladatot ellátó szerv
A községi önkormányzat köteles ellátni mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit, az ehhez szükséges szolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit biztosítják.
hivatalos neve Kazár Község Önkormányzata
székhelye 3127 Kazár, Tanács út 1.
posti címe 3127 Kazár, Tanács út 1.
telefonszáma/faxa (32) 341-333
központi elektronikus levélcíme kazar@kazar.hu
honlapja http://kazar.hu
ügyfélszolgálat elérhetősége Kazár, Tanács út 1. Tel.: (32) 341-333
hétfő 12:00-17:00
kedd 08:00-12:00
szerda 08:00-12:00 
csütörtök nincs ügyfélfogadás
péntek 08:00-12:00
számlavezető Korona Takarék Takarékszövetkezet
számlaszáma 55400170-16000047-00000000 
közönségkapcsolat Gecse Ákos polgármester
Pollák József jegyző
Szervezeti felépítés
 
Onkormanyzat-szerv-abra.jpg
Kazár Község Önkormányzat                                                                            Szervezeti és Működési Szabályzata itt
Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A képviselő-testület szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző és a társulás. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. 
 
roma-szerv-abra.jpg
KRNÖ Szervezeti és Működési Szabályzat itt 
Törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, testületi formában működő, jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus választások útján e törvény alapján létrehozott szervezet, amely a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésére, a nemzetiségek érdekeinek védelmére és képviseletére, a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyek települési, területi vagy országos szinten történő önálló intézésére jön létre
 hivatal-szervezeti-abra.jpg
Kazári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat itt 
A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban határozzák meg
I.3. A szerv vezetői, tagjai, elérhetősége
   
Kazár Község Önkormányzata jogi személy, képviseli a polgármester
Rendeletek, határozatok itt
név Gecse Ákos
elérhetősége 06-20-4001785
név Gecse Zoltán
elérhetősége 06-30-6614177
név Fekécs Zoltán
elérhetősége 06-20-5995678
név Szalainé Hajdú Linda
elérhetősége 06-70-3238822
név Szládek János
elérhetősége 06-30-2058778
név Szőllős Róbert
elérhetősége 06-20-3240370
név Tóth Tiborné
elérhetősége 06-20-2239733
Polgármester Gecse Ákos
telefonszám (32) 341-333
e-mail polgarmester@kazar.hu
fogadóidő kedd, csütörtök  8:00 - 12:00
jogállása Tagja a képviselő-testületnek, annak elnöke. Jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 
feladatai összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését, valamint képviseli a képviselő-testületet, saját hatáskörében irányítja a közös önkormányzati hivatalt; a jegyző javaslatai figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait, dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására; szabályozza a kiadmányozás rendjét; a jegyző, az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, és a  helyi rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrás felhasználásról
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatai Segíti a képviselők és a bizottság munkáját. Összehívja és vezeti a Képviselőtestület üléseit.
Képviseli az Önkormányzatot.
Szervezi az Önkormányzat bel- és külföldi kapcsolatait.
Szervezi a településfejlesztést, és közszolgáltatást.
Elősegíti a demokratikus helyi hatalomgyakorlást, a közakarat érvényesülését.
Indítványozhatja bizottság vagy a tanács összehívását, amely indítványnak a bizottság vagy a tanács köteles eleget tenni.
Felfüggesztheti a bizottság vagy a tanács döntését, ha az ellentétes a képviselőtestület határozatával, vagy egyébként sérti az önkormányzat érdekeit.
Jegyző útján irányítja a hivatalt.
Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben.
Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat, a jegyző, és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.
Kezdeményezheti a Képviselőtestület döntésének újratárgyalását, ha úgy értékeli, hogy a döntés sérti az önkormányzat érdekeit.
Figyelemmel kísérteti a pályázati lehetőségeket, és összehangolja a pályázatok benyújtását.
Felfüggesztheti a képviselő-testület rendeletével, határozatával, az önkormányzat érdekeivel ellentétes bizottsági döntések végrehajtását. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésen határoz.
Alpolgármester Szládek János
elérhetősége 06-30-2058778
ügyfélfogadás: minden hónap első szerdáján 14:00-16:00
Bizottságok  
feladatai közreműködik a költségvetési koncepció kidolgozásában
  véleményezi a költségvetést, a zárszámadást, az évközi költségvetési beszámolót, a gördülő tervezést
  figyelemmel kíséri és ellenőrzi a költségvetés végrehajtását, a gazdálkodást, ennek keretében az intézményeknél és a polgármesteri hivatalnál vizsgálatot tarthat.
  figyelemmel kíséri a vagyongazdálkodást, a vagyon hasznosítás helyzetét értékeli
  beszámoltathatja az intézmények és a polgármesteri hivatal vezetőjét a gazdálkodásról
  állást foglal a beruházások és a felújítások gazdasági kérdéseiben
  véleményezheti minden olyan képviselőtestület elé kerülő ügyet, amelynek jelentősebb gazdasági hatása van (pl. helyi adó megállapítása)
  megtárgyalja azokat az előterjesztéseket, és megtartja azokat a vizsgálatokat, amelyekre a képviselőtestület kéri fel.
  a gazdálkodás tekintetében javaslatot dolgozhat ki, és terjeszthet a képviselőtestület elé,
  javaslatot tesz a polgármester bérének megállapítására, jutalmazására, és egyéb javadalmazására,
  ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos tevékenységet,
  ellátja a közbeszerzési szabályzatban meghatározott feladatokat
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok A képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, szervező és ellenőrzési feladatokat ellátó - a képviselő-testület által döntési jogkörrel felruházható - egymással mellérendeltségi viszonyban álló önkormányzati szervek. A képviselő-testület állandó, ideiglenes bizottságot hozhat létre. 
Pénzügyi Bizottság
elnöke Hajdu Linda
képviselő-testületi tag Tóth Tiborné
nem képviselő-testületi tag Szabó Imréné
Szociális- és Egészségügyi Bizottság  
elnöke Tóth Tiborné
képviselő-testületi tag Szőllős Róbert
nem képviselő-testületi tag Kovács Lászlóné
Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
rövid név KRNÖ
székhely 3127 Kazár, Tanács út 1.
munkavégzés helye 3127 Kazár, Kossuth Lajos út 59.
telefonszám (32)-341-333
e-mail krno@kazar.hu
fogadóidő kedd 10:00 – 14.00; csütörtökön 10:00 – 14.00
tisztségviselő  
elnök  Klajbán Róbert
elérhetősége 06-20-3531112
elnökhelyettes Rácz Péter
elérhetőség 06-20-2358681
tag Klajbán Ildikó
elérhetőség 06-20-3526642
Hivatal  
hivatal neve Kazári Közös Önkormányzati Hivatal
rövidített néve KKOH
(elektronikus ügyintézéshez) KRID azonosító 713704959
létrehozói Kazár Község Önkormányzata 
  Rákóczibánya Község Önkormányzata
létrehozók elektronikus eléréséhez a                           rövid név  / KRID azonosító KAZARONK / 649148947
  RBONK3151 / 245040389
székhelye 3127 Kazár, Tanács út 1.
postacíme 3127 Kazár, Tanács út 1.
telefonszám/fax (32) 341-333
központi elektronikus levélcím kazar@kazar.hu 
honlap URL-je http://kazar.hu/onkormanyzat 
kirendeltsége Kazári Közös Önkormnyzati Hivatal Rákóczibányai Kirendeltsége
kirendeltség postacíme 3151 Rákóczibánya, Fő tér 8.
telefonszám/fax (32) 557-500
központi elektronikus levélcím rakoczibanya@rakoczibanya.hu
honlap URL-je http://www.rakoczibanya.hu/
munkarend  
hétfő 7:30-17:00
kedd 7:30-15:30
szerda 7:30-15:30
csütörtök 7:30-15:30
péntek 7:30-14:00
szombat, vasárnap, ünnepnap zárva
ügyfélfogadási rend  
hétfő 12:00-17:00
kedd 8:00-12:00
szerda 8:00-12:00 
csütörtök nincs ügyfélfogadás
péntek 8:00-12:00
feladata közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában
Szervezeti struktúrája  
létszám 9 fő
Jegyző (vezeti a hivatalt) 1 álláshely
Önkormányzati és Hatósági Csoport 4 álláshely
székhely 3 fő
kirendeltség 1 fő
feladatai közigazgatási hatósági feladatok ellátása
  önkormányzati hatósági-, igazgatási feladatok ellátása
  önkormányzati működés adminisztratív feladatainak végzése
feladatkörök igazgatási ügyek
  szociális ügyek
  ügykezelés
Pénzügyi Csoport 4 álláshely
székhely 2 fő
kirendeltség 2 fő
feladatai a társult önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása
  a közös önkormányzati hivatal finanszírozási és gazdálkodási feladatainak ellátása
  az önkormányzatok intézmények, társulások finanszírozási és gazdálkodási feladatainak ellátása
feladatkörök számvitel
adóügy
munkaügy
Név, beosztás, elérhetőség, feladatkör
vezetője Pollák József jegyző
elérhetősége kazar@kazar.hu
helyettes  
általános helyettes Gecse László Jánosné
pénzügyi helyettes Séber Lívia
munkatársak  
adóügyek                       név Szegediné Sinka Krisztina (Vadasné Kovács Aletta helyett határozott időre)
elérhetőség ado@kazar.hu
feladat egyéb ügyintéző
   
   
   
   
   
pénzügyek                            név Séber Lívia
elérhetőség penzugy1@kazar.hu
   
   
pénzügyek Rákóczibánya            név Vass Ákosné
elérhetőség vass.akosne@kazar.hu
feladat könyvelés
  számlanyilvántartás
  normatíva igénylés és elszámolás
  pénzügyi jelentések
  OEP és ÁNTSZ szerződések
  költségvetés és beszámolók
  pályázatok pénzügyi jelentései
  választás, népszavazás pénzügyi feladatai
szociális ügyek                   név  Gecse Lászlóné
elérhetőség szocialis@kazar.hu
feladatai anyakönyv
  élelmiszersegély
  képviselő testületi anyagok adminisztrációja
  hátrányos helyzet megállapítása
  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
  települési támogatások és környezettanulmánya
  tüzifakérelmek
   
igazgatási ügyek                     név Nagy Edit
elérhetőség igazgatas@kazar.hu
feladatai adó- és értékbizonyítvány
  állatvédelem
  anyakönyv
  birtokvédelem
  ebrendészeti hozzájárulás
  hagyaték
  hatósági bizonyítvány
  ingatlannal kapcsolatos ügyek
  kereskedelmi ügyek
  környezettanulmány
  közadattár
  közérdekű panasz
  közterülethasználat
  munkavédelem
  statiszikai jelentések
  társasházak felügyelete
  tűz- és értintésvédelem
telephelyengedély
településrendezés, HÉSZ megfelelősség
vadkár
választás
ügykezelés, ügyfélfogadás          név Turányi Zoltánné
elérhetőség iktatas@kazar.hu
feladatai iktatás
irattár
lakcímbejelentés
ügyfélfogadás
munkaügy és közfoglalkoztatás    név Milcsovics Dávid
elérhetőség munkaugy@kazar.hu
feladatai munkaügy, közigazgatási továbbképzések
közfoglalkoztatás
bérszámfejtés és kifizetés
szociális és igazgatási ügyek bizonyos pénzügyi feladatok Dányi Miklósné
elérhetőség rakoczibanya@rakoczibanya.hu
feladatai rákóczibányai kirendeltség ügyei
Informatika Ádám László
elérhetőség  
feladatai informatika, karbantartás, fejlesztés
Honlap üzemeltetés Winkler Balázs
elérhetőség  
feladatai weblap
közművelődést és kultúrát szolgáló  Integrált Közösség és Szolgáltató Tér (IKSZT)
cím 3127 Kazár, Diófa út 13.
telefon (32) 341-628
fax (32) 341-333
e-mail kultura@kazar.hu
Felügyelt költségvetési szervek A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
Óvoda Napraforgó Óvoda
vezetője Katona Miklósné 
cím 3127 Kazár, Móricz Zs. u. 17.
telefon/FAX (32) 341-361
e-mailcím napraforgoovoda@gmail.com
Idősek ellátása Idősek Napközi Otthona
vezetője Hajdú Istvánné
cím 3127 Kazár, Móricz Zs. u. 6., 
telefon/FAX (32) 745-185
mobil 06-20/7798213
e-mail kazarklub@gmail.com
Egészségügy Egészségház
Cím 3127 Kazár, Kossuth L. u. 6.
Telefon (32) 341-133
inétzmény neve Háziorvosi Rendelő
háziorvos Dr. Baranyi György
ápoló Dr. Baranyi Györgyné
asszisztens Angyal Róbertné
cím 3127 Kazár, Kossuth Lajos út 6.
telefon (32)341-133
fax O
rendelési idő  
hétfő 10:00 - 14:00
kedd Mizserfán - 10:00 - 14:00
szerda 10:00 - 14:00
csütörtök 12:00 - 16:00
péntek 10:00 - 13:00
szombat, vasárnap zárva
inétzmény neve Fogorvos
Fogorvos P&S Dental Gyógyászati Bt
Orvos Dr. Putnoky-Benedek Zsuzsánna
Asszisztens O
cím 3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 7.
iskolafogászat 3127 Kazár, Szabadság utca 3.
telefon (32) 350-638
fax O
rendelési idő  
hétfő 13:00 - 19:00
kedd nincs
szerda 8:00 - 13.00
csütörtök 15:00 - 20.00
péntek nincs
szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon Fogorvosi ügyelet
cím Salgótarján, Szerpentin út 19.
telefon (32) 441-840
intézmény neve Védőnői Szolgálat
védőnő Oláhné Deák Éva
cím 3127 Kazár, Kossuth út 6.
telefonszám 06-20/566-4258
fax nincs
emailcím vedonokazar@indamail.hu
védőnői tanácsadás szerda 9:00 – 11.00
várandós gondozás péntek 8:00 – 10:00
általános tanácsadás péntek: 10:00 – 12:00 
társulási neve (társulási formában ellátott egészségügyi feladat) Salgótarján és Térsége Egészségügyi Szociális Központja
rövidített név û
társulás alapításáról rendelkező határozat 1/2004. (VI.29.) TTh. 
társulás alapításkori neve Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 
társulás székhelye 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 
vezetője Peleskei-Balázs Rita
cím 3100 Salgótarján, Füleki út 41.
telefon (32) 341-350
intézményrész neve Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szolgálatvezető Lászlók Katalin
cím 3100 Salgótarján, Füleki út 41.
telefon (8:000 - 16:00 h) 20/400-1784; 
készenléti ügyelet (16:00 - 8:00 h) 20/777-6187
területi iroda 3127 Kazár, Hunyadi út 6.
ügyfélfogadás  
hétfő 7:30 - 16:00
kedd û
szerda û
csütörtök û
péntek û
Családsegítő Janosek Judit 20/777-6207
Szőllősi Szabolcsné 20/400-3164
intézményrész neve Család- és Gyermekjóléti Központ
megbízott intézményegység-vezető László Katalin
cím 3127 Kazár, Hunyadi út 6.
telefon 06-20/7776181
email gyjk.st@gmail.com
központi telefonszám 8:00 - 16:00 h 06-20/777-6265
készenléti ügyelet telefonszám 16:00 - 8:00 h 06-20/777-6187
Területileg illetékes esetmenedzser Varga Anita
telefon 06-20/779-8166
intézményrész neve Családsegítő, Települési jelzőrendszer felelős
területi családgondozó Janosek Judit
cím 3127 Kazár, Hunyadi út 6.
telefon 06-20/777-6207
fax (32) 341-333
e-mail gyjolet@citromail.hu
munkarend  
hétfő, kedd, péntek 7:30 - 16:00
ügyfélfogadás  
kedd, péntek 9:00 - 12:00
Betegjogi képviselő Balázs János
postacím 3100 Salgótarján, Füleki út 54 - 56
telefon 06-20/489-9526
e-mail janos.balazs@ijb.emmi.gov.hu
honlap www.szlmk.hu/new5/index.php?id=kerdesek-panasz
Gazdálkodó szervezetek A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
neve Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft
vezetője Czecze László
székhely 3127 Kazár, Tanács út 1.
postacím 3127 Kazár, Tanács út 1.
telefon 06-(32) 341-333
fax 06-(32) 341-333
e-mail nonprofit@gmail.com
tevékenységi kör Közúti áruszállítás
  Költöztetés
  Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
  Szállodai szolgáltatás
  Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
  Kempingszolgáltatás
  Egyéb szálláshely szolgáltatás
  Éttermi-, mozgó vendéglátás 
  Rendezvényi étkeztetés 
  Egyéb vendéglátás 
  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
  Munkaközvetítés 
  Munkaerő kölcsönzés 
  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
  Idősek, fogyatékosok szociális ellátása, bentlakás nélkül 
  M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
  Zöldterület kezelés 
  Egyéb, nem évelő növény termesztése 
  Növénytermesztési szolgáltatás 
  Állattenyésztési szolgáltatás 
  Nem veszélyes hulladékok gyűjtése 
  Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 
  Használt eszköz bontása 
  Általános épülettakarítás 
  Egyéb épület-, ipari takarítás 
  Múzeumi tevékenység 
  Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése 
Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) (közhasznú) 
Munkaközvetítés (közhasznú) 
Munkaerő kölcsönzés (közhasznú) 
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (közhasznú) 
Közalapítványok nincs
Lapok  
címe Kazári Krónika
megjelenési ideje időszakos
felelős szerkesztő nincs
kiadja szerkesztőbizottság
elérhetősége honlap és lakcímre kézbesítés
költségtérítés ingyenes
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv  
neve Nógrád Megyei Kormányhivatal
székhely 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.
levelezési cím:  3101 Salgótarján Pf. 265.
telefon (32) 620-702
fax (32) 620-713
e-mail hivatal@nmkh.gov.hu
honlap http://www.nmkh.hu/nmkh
Ügyfélszolgálat 3100 Salgótarján, Zemlinszky út 9.
Ügyfélfogadás Hétfő – Csütörtök: 8.00 – 16.30;  Péntek: 8.00 – 14.00
Költségvetési szervek nincs
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok  Az Önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) és az ágazati törvényekben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokat
  A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
  településfejlesztés, településrendezés;
  településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
  gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb
  közterületek kialakítása és fenntartása);
  a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
  egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
  környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása);
  óvodai ellátás;
  kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás biztosítása; a kulturális örökség helyi védelme; a
  helyi közművelődési tevékenység támogatása;
  szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
  lakás- és helyiséggazdálkodás;
  helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
  honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
  helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
  sport, ifjúsági ügyek;
   nemzetiségi ügyek;
  közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
  hulladékgazdálkodás;
   víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
  rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
  Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.
  A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását.
  Az Önkormányzat önként vállalt feladata mindaz, amit a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében meghatároz.
Más szervezet útján kötelezően ellátott feladatok
Belső ellenőrzés  -
Fogorvosi alapellátás P@S  Dentál Bt
Gyermekjóléti szolgálat  Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása
Gyepmesteri feladatok Karancs Mentőkutyás Alapítvány - Botos Zoltán
Háziorvosi alapellátás dr. Baranyi György Béla háziorvos
Háziorvosi és gyermekorvosi és fogászati ügyeleti ellátás Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 
Idősek nappali ellátása Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása
Iskola-egészségügyi ellátás dr. Baranyi György Béla háziorvos
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése ÉRV Zrt.
Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft
Települési vízellátás ÉRV Zrt
Védőnői alapellátás Oláhné Deák Éva
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok hatályos jogszabályok szerint, ügyfélfogadási időben
Közszolgáltatások
a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Hivatalos honlap információ:
  Ivóvíz és szennyvíz ellátás
  Szolgáltató: ÉRV Zrt.
  Hulladék szállítás és kezelés
  Szolgáltató: VGÜ Kft
  Közvilágítás
  Szogáltató: ÉMÁSZ Nyrt.
Posta 3127 Kazár, Damjanich út 3. Tel: nincs
Gyógyszertár 3127 Kazár, Hunyadi út 6., Tel: (32) 341-200
 
A szerv nyilvántartásai  
Kazári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által vezetett nyilvántartások bejelentésköteles és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység
  ebek
  házszámok
  közadattár
  piacok, vásárok, bevásárlóközpont
  szálláshelyek
  szolgáltatók (eltiltások)
  talált tárgyak
  telephely
  temető
Kazár Község Önkormányzata utcanevek
Kazár Község Önkormányzat Főépítésze helyi védettség alá helyezett értékek
Nyilvános kiadványok nincs
Döntéshozatal, ülések http://kazar.hu/rendeletek valamint njt.hu
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Pályázatok
Hirdetmények http://kazar.hu/hirdetmenyek
Közérdekű adatok igénylése -
Közzétételi listák http://kazar.hu/jegyzoi-nyilvantartasok
III. Gazdálkodási adatok
Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A működés eredményessége, teljesítmény
Működési statisztika
Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések
II. Számviteli beszámolók
III. A költségvetés végrehajtása
Működés
I. A foglalkoztatottak
II. Támogatások
III. Szerződések
IV. Koncessziók
V. Egyéb kifizetések
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
VII. Közbeszerzés
  • Kazár Község Önkormányzata
  • 3127 Kazár, Tanács u. 1.,
  • Telefon: (32) 341 333
  • E-mail: kazar@kazar.hu