Frissítés 2017.12.05.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

   

Közfeladatot ellátó szerv

 
A községi önkormányzat köteles ellátni mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit, az ehhez szükséges szolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit biztosítják.  
hivatalos neve Kazár Község Önkormányzata
székhelye 3127 Kazár, Tanács út 1.
posti címe 3127 Kazár, Tanács út 1.
telefonszáma/faxa 32/341-333
központi elektronikus levélcíme kazar@kazar.hu
honlapja http://kazar.hu
ügyfélszolgálat elérhetősége Kazár, Tanács út 1. Tel.: 32/341-333
hétfő 12:00-17:00
kedd 08:00-12:00
szerda 08:00-12:00 
csütörtök nincs ügyfélfogadás
péntek 08:00-12:00
számlavezető Korona Takarék Takarékszövetkezet
számlaszáma 55400170-16000047-00000000
közönségkapcsolat Gecse Ákos polgármester
Szomszéd Csabáné jegyző

Szervezeti felépítése

 

kko.png 
Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A képviselő-testület szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző és a társulás. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait.
Kazár Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata itt

krno.png 
Törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, testületi formában működő, jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus választások útján e törvény alapján létrehozott szervezet, amely a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésére, a nemzetiségek érdekeinek védelmére és képviseletére, a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyek települési, területi vagy országos szinten történő önálló intézésére jön létre
KRNÖ Szervezeti és Működési Szabályzat itt

rko-kko.png 
A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban határozzák meg
Kazári Közsös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat itt

I.3. A szerv vezetői, tagjai, elérhetősége

 

 
Kazár Község Önkormányzata jogi személy, képviseli a polgármester
Rendeletek, határozatok itt
név Gecse Ákos
elérhetősége 06-20-4001785
név Gecse Zoltán
elérhetősége 06-30-6614177
név Fekécs Zoltán
elérhetősége 06-20-5995678
név Szalainé Hajdú Linda
elérhetősége 06-70-4169081
név Szládek János
elérhetősége 06-30-2058778
név Szőllős Róbert
elérhetősége 06-20-3240370
név Tóth Tiborné
elérhetősége 06-20-2239733
Polgármester Gecse Ákos
telefonszám 32/341-333
e-mail polgarmester@kazar.hu
fogadóidő kedd, csütörtök 8:00 - 12:00
jogállása Tagja a képviselő-testületnek, annak elnöke. Jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
feladatai összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését, valamint képviseli a képviselő-testületet, saját hatáskörében irányítja a közös önkormányzati hivatalt; a jegyző javaslatai figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait, dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására; szabályozza a kiadmányozás rendjét; a jegyző, az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, és a helyi rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrás felhasználásról
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatai Segíti a képviselők és a bizottság munkáját. Összehívja és vezeti a Képviselőtestület üléseit.
Képviseli az Önkormányzatot.
Szervezi az Önkormányzat bel- és külföldi kapcsolatait.
Szervezi a településfejlesztést, és közszolgáltatást.
Elősegíti a demokratikus helyi hatalomgyakorlást, a közakarat érvényesülését.
Indítványozhatja bizottság vagy a tanács összehívását, amely indítványnak a bizottság vagy a tanács köteles eleget tenni.
Felfüggesztheti a bizottság vagy a tanács döntését, ha az ellentétes a képviselőtestület határozatával, vagy egyébként sérti az önkormányzat érdekeit.
Jegyző útján irányítja a hivatalt.
Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben.
Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat, a jegyző, és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.
Kezdeményezheti a Képviselőtestület döntésének újratárgyalását, ha úgy értékeli, hogy a döntés sérti az önkormányzat érdekeit.
Figyelemmel kísérteti a pályázati lehetőségeket, és összehangolja a pályázatok benyújtását.
Felfüggesztheti a képviselő-testület rendeletével, határozatával, az önkormányzat érdekeivel ellentétes bizottsági döntések végrehajtását. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésen határoz.
 
Alpolgármester Szládek János
elérhetősége 06-30-2058778
ügyfélfogadás: minden hónap első szerdáján 14:00-16:00
Bizottságok
feladatai közreműködik a költségvetési koncepció kidolgozásában
véleményezi a költségvetést, a zárszámadást, az évközi költségvetési beszámolót, a gördülő tervezést
figyelemmel kíséri és ellenőrzi a költségvetés végrehajtását, a gazdálkodást, ennek keretében az intézményeknél és a polgármesteri hivatalnál vizsgálatot tarthat.
figyelemmel kíséri a vagyongazdálkodást, a vagyon hasznosítás helyzetét értékeli
beszámoltathatja az intézmények és a polgármesteri hivatal vezetőjét a gazdálkodásról
állást foglal a beruházások és a felújítások gazdasági kérdéseiben
véleményezheti minden olyan képviselőtestület elé kerülő ügyet, amelynek jelentősebb gazdasági hatása van (pl. helyi adó megállapítása)
megtárgyalja azokat az előterjesztéseket, és megtartja azokat a vizsgálatokat, amelyekre a képviselőtestület kéri fel.
a gazdálkodás tekintetében javaslatot dolgozhat ki, és terjeszthet a képviselőtestület elé,
javaslatot tesz a polgármester bérének megállapítására, jutalmazására, és egyéb javadalmazására,
ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos tevékenységet,
ellátja a közbeszerzési szabályzatban meghatározott feladatokat
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok A képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, szervező és ellenőrzési feladatokat ellátó - a képviselő-testület által döntési jogkörrel felruházható - egymással mellérendeltségi viszonyban álló önkormányzati szervek. A képviselő-testület állandó, ideiglenes bizottságot hozhat létre.
Pénzügyi Bizottság  
elnöke Hajdúné Szalai Linda
képviselő-testületi tag Tóth Tiborné
nem képviselő-testületi tag Szabó Imréné
Szociális- és Egészségügyi Bizottság  
elnöke Tóth Tiborné
képviselő-testületi tag Szőllős Róbert
nem képviselő-testületi tag Kovács Lászlóné
Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
rövid név KRNÖ
székhely 3127 Kazár, Tanács út 1.
munkavégzés helye 3127 Kazár, Kossuth Lajos út 59.
telefonszám (32)-341-333
e-mail krno@kazar.hu
fogadóidő kedd 10:00 – 14.00; csütörtökön 10:00 – 14.00
tisztségviselő
elnök Klajbán Róbert
elérhetősége 06-20-3531112
elnökhelyettes Rácz Péter
elérhetőség 06-20-2358681
tag Klajbán Ildikó
elérhetőség 06-20-3526642
Hivatal  
hivatal neve Kazári Közös Önkormányzati Hivatal
rövidített néve KKOH
létrehozói Kazár Község Önkormányzata
Rákóczibánya Község Önkormányzata
székhelye 3127 Kazár, Tanács út 1.
postacíme 3127 Kazár, Tanács út 1.
telefonszám/fax 32/341-333
központi elektronikus levélcím kazar@kazar.hu
honlap URL-je http://kazar.hu/onkormanyzat
kirendeltsége Kazári Közös Önkormnyzati Hivatal Rákóczibányai Kirendeltsége
kirendeltség postacíme 3151 Rákóczibánya, Fő tér 8.
telefonszám/fax 32/557-500
központi elektronikus levélcím rakoczibanya@rakoczibanya.hu
honlap URL-je http://www.rakoczibanya.hu/
munkarend  
hétfő 7:30-17:00
kedd 7:30-15:30
szerda 7:30-15:30
csütörtök 7:30-15:30
péntek 7:30-14:00
szombat, vasárnap, ünnepnap zárva
ügyfélfogadási rend
hétfő 12:00-17:00
kedd 8:00-12:00
szerda 8:00-12:00
csütörtök nincs ügyfélfogadás
péntek 8:00-12:00
feladata közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában
Szervezeti struktúrája  
létszám 9 fő
Jegyző (vezeti a hivatalt) 1 álláshely
Önkormányzati és Hatósági Csoport 4 álláshely
székhely 3 fő
kirendeltség 1 fő
feladatai közigazgatási hatósági feladatok ellátása
önkormányzati hatósági-, igazgatási feladatok ellátása
önkormányzati működés adminisztratív feladatainak végzése
feladatkörök igazgatási ügyek
szociális ügyek
ügykezelés
Pénzügyi Csoport 4 álláshely
székhely 4 fő
kirendeltség 0 fő
feladatai a társult önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása
a közös önkormányzati hivatal finanszírozási és gazdálkodási feladatainak ellátása
az önkormányzatok intézmények, társulások finanszírozási és gazdálkodási feladatainak ellátása
feladatkörök számvitel
  adóügy
  munkaügy
Név, beosztás, elérhetőség, feladatkör
vezetője Szomszéd Csabáné jegyző
elérhetősége kazar@kazar.hu
helyettes  
általános helyettes Gecse László Jánosné
pénzügyi helyettes Séber Lívia
munkatársak
adóügyek név Vadasné Kovács Aletta
elérhetőség ado@kazar.hu
feladat pénztár
ebadó
gépjárműadó
helyi iparűzési adó
talajterhelési díj
közigazgatási bírság
pénzügyek név Séber Lívia
elérhetőség penzugy1@kazar.hu
név Sinka Istvánné
elérhetőség penzugy2@kazar.hu
feladat könyvelés
számlanyilvántartás
normatíva igénylés és elszámolás
pénzügyi jelentések
OEP és ÁNTSZ szerződések
költségvetés és beszámolók
pályázatok pénzügyi jelentései
választás, népszavazás pénzügyi feladatai
szociális ügyek név Gecse Lászlóné
elérhetőség szocialis@kazar.hu
feladatai anyakönyv
élelmiszersegély
képviselő testületi anyagok adminisztrációja
hátrányos helyzet megállapítása
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
települési támogatások és környezettanulmánya
tüzifakérelmek
igazgatási ügyek név Nagy Edit
elérhetőség igazgatas@kazar.hu
feladatai adó- és értékbizonyítvány
anyakönyv
birtokvédelem
hagyaték
hatósági bizonyítvány
ingatlannal kapcsolatos ügyek
kereskedelmi ügyek
környezettanulmány
közadattár
közérdekű panasz
közterülethasználat
munkavédelem
statiszikai jelentések
társasházak felügyelete
tűz- és értintésvédelem
telephelyengedély
településrendezés, HÉSZ megfelelősség
vadkár
választás
ügykezelés, ügyfélfogadás név Turányi Zoltánné
elérhetőség iktatas@kazar.hu
feladatai iktatás
irattár
lakcímbejelentés
ügyfélfogadás
munkaügy és közfoglalkoztatás név Milcsovics Dávid
elérhetőség kazarnonprofit@gmail.com
feladatai munkaügy, közigazgatási továbbképzések
közfoglalkoztatás
bérszámfejtés és kifizetés
szociális és igazgatási ügyek bizonyos pénzügyi feladatok Dányi Miklósné
elérhetőség rakoczibanya@rakoczibanya.hu
feladatai rákóczibányai kirendeltség ügyei
Informatika Ádám László
elérhetőség
feladatai informatika, karbantartás, fejlesztés
Honlap üzemeltetés Winkler Balázs
elérhetőség
feladatai weblap
közművelődést és kultúrát szolgáló Integrált Közösség és Szolgáltató Tér (IKSZT)
cím 3127 Kazár, Diófa út 13.
telefon 32/341-628
fax 32/341-333
e-mail kultura@kazar.hu

Felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
Óvoda Napraforgó Óvoda
vezetője Katona Miklósné
cím 3127 Kazár, Móricz Zs. u. 17.
telefon/FAX 32/341-361
e-mailcím napraforgoovoda@gmail.com
Idősek ellátása Idősek Napközi Otthona
vezetője Hajdú Istvánné
cím 3127 Kazár, Móricz Zs. u. 6.,
telefon/FAX 32/745-185
mobil 20/7798213
e-mail kazarklub@gmail.com
Egészségügy Egészségház
Cím 3127 Kazár, Kossuth L. u. 6.
Telefon 32/341-133
inétzmény neve Háziorvosi Rendelő
háziorvos Dr. Baranyi György
ápoló Dr. Baranyi Györgyné
asszisztens Angyal Róbertné
cím 3127 Kazár, Kossuth Lajos út 6.
telefon 32/341-133
fax O
rendelési idő
hétfő 10:00 - 14:00
kedd Mizserfán - 10:00 - 14:00
szerda 10:00 - 14:00
csütörtök 12:00 - 16:00
péntek 10:00 - 13:00
szombat, vasárnap zárva
inétzmény neve Fogorvos
Fogorvos P&S Dental Gyógyászati Bt
Orvos Dr. Putnoky-Benedek Zsuzsánna
Asszisztens O
cím 3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 7.
iskolafogászat 3127 Kazár, Szabadság utca 3.
telefon 32/350-638
fax O
rendelési idő
hétfő 13:00 - 19:00
kedd nincs
szerda 8:00 - 13.§§
csütörtök 15:00 - 20.00
péntek nincs
szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon Fogorvosi ügyelet
cím Salgótarján, Szerpentin út 19.
telefon 32/441-840
intézmény neve Védőnői Szolgálat
védőnő Oláhné Deák Éva
cím 3127 Kazár, Kossuth út 6.
telefonszám 36-20-5664258
fax nincs
emailcím vedonokazar@indamail.hu
védőnői tanácsadás szerda 9:00 – 11.00
várandós gondozás péntek 8:00 – 10:00
általános tanácsadás péntek: 10:00 – 12:00
társulási neve (társulási formában ellátott egészségügyi feladat) Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása
rövidített név STÖT
társulás alapításáról rendelkező határozat 1/2004. (VI.29.) TTh.
társulás alapításkori neve Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása
társulás székhelye 3100 Salgótarján Múzeum tér 1.
intézmény neve Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Egészségügyi-Szociális Központ
vezetője Peleskei-Balázs Rita
cím 3100 Salgótarján, Füleki út 41.
telefon 36-32-422-407
fax 36-32-787-632
ügyfélfogadás
hétfő 7:30 - 16:00
kedd 7:30 - 16:00
szerda 7:30 - 16:00
csütörtök 7:30 - 16:00
péntek 7:30 - 14:00
intézményrész neve Családsegítő Szolgálata
területi családgondozó Szőllősi Szabolcsné
cím 3127 Kazár, Hunyadi út 6.
telefon 36-20-7776181
fax 32-341-333
email st.csaladsegito@gmail.com
munkarend  
hétfő, kedd 7:30 - 16:00
ügyfélfogadás
kedd 9:00 - 12:00
intézményrész neve Családsegítő, Települési jelzőrendszer felelős
területi családgondozó Janosek Judit
cím 3127 Kazár, Hunyadi út 6.
telefon 36-20-7776207
fax 32-341-333
e-mail gyjolet@citromail.hu
munkarend  
hétfő, kedd, péntek 7:30 - 16:00
ügyfélfogadás  
kedd, péntek 9:00 - 12:00
Betegjogi képviselő Balázs János
postacím 3100 Salgótarján, Füleki út 54 - 56
telefon 06-20-4899526
e-mail janos.balazs@ijb.emmi.gov.hu
honlap www.szlmk.hu/new5/index.php?id=kerdesek-panasz
 

Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
neve Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft
vezetője Czecze László
székhely 3127 Kazár, Tanács út 1.
postacím 3127 Kazár, Tanács út 1.
telefon 06-32-341-333
fax 32-341-333
e-mail nonprofit@gmail.com
tevékenységi kör Közúti áruszállítás
Költöztetés
Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
Szállodai szolgáltatás
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Kempingszolgáltatás
Egyéb szálláshely szolgáltatás
Éttermi-, mozgó vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Munkaközvetítés
Munkaerő kölcsönzés
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása, bentlakás nélkül
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Zöldterület kezelés
Egyéb, nem évelő növény termesztése
Növénytermesztési szolgáltatás
Állattenyésztési szolgáltatás
Nem veszélyes hulladékok gyűjtése
Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
Használt eszköz bontása
Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Múzeumi tevékenység
Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése
Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) (közhasznú)
Munkaközvetítés (közhasznú)
Munkaerő kölcsönzés (közhasznú)
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (közhasznú)

Közalapítványok

nincs

Lapok

címe Kazári Krónika
megjelenési ideje időszakos
felelős szerkesztő nincs
kiadja szerkesztőbizottság
elérhetősége honlap és lakcímre kézbesítés
költségtérítés ingyenes

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 
neve Nógrád Megyei Kormányhivatal
székhely 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.
levelezési cím: 3101 Salgótarján Pf. 265.
telefon 32/620-702
fax 32/620-713
e-mail hivatal@nmkh.gov.hu
honlap http://www.nmkh.hu/nmkh
Ügyfélszolgálat 3100 Salgótarján, Zemlinszky út 9.
Ügyfélfogadás Hétfő – Csütörtök: 8.00 – 16.30
Péntek: 8.00 – 14.00

Költségvetési szervek

nincs

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az Önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) és az ágazati törvényekben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokat
A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
településfejlesztés, településrendezés;
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb
közterületek kialakítása és fenntartása);
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása);
óvodai ellátás;
kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás biztosítása; a kulturális örökség helyi védelme; a
helyi közművelődési tevékenység támogatása;
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
lakás- és helyiséggazdálkodás;
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
sport, ifjúsági ügyek;
nemzetiségi ügyek;
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
hulladékgazdálkodás;
víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.
A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását.
Az Önkormányzat önként vállalt feladata mindaz, amit a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében meghatároz.
Más szervezet útján kötelezően ellátott feladatok Települési vízellátás (ellátja: ÉRV Zrt.)
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ellátja: ÉRV Zrt.)
Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása (ellátja: VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.)
Háziorvosi alapellátás (ellátja: dr. Baranyi György Béla háziorvos)
Háziorvosi és gyermekorvosi és fogászati ügyeleti ellátás (ellátja: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása)
Iskola-egészségügyi ellátás (ellátja: dr. Baranyi György Béla háziorvos)
Fogorvosi alapellátás (ellátja: P@S Dentál Bt.)
Védőnői alapellátás (ellátja: Oláhné Deák Éva)
Gyermekjóléti szolgálat (ellátja: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása)
Idősek nappali ellátása (ellátja: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása)
  Belső ellenőrzés: -

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

hatályos jogszabályok szerint, ügyfélfogadási időben
   

Közszolgáltatások

a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Hivatalos honlap információ:
Ivóvíz és szennyvíz ellátás
Szolgáltató: ÉRV Zrt.
Hulladék szállítás és kezelés
Szolgáltató: VGÜ Kft
Közvilágítás
Szogáltató: ÉMÁSZ Nyrt.
Posta 3127 Kazár, Damjanich út 3. Tel: 341-315
Gyógyszertár 3127 Kazár, Hunyadi út 6., Tel: 341-200

A szerv nyilvántartásai

Kazári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által vezetett nyilvántartások bejelentésköteles és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység
ebek
házszámok
közadattár
piacok, vásárok, bevásárlóközpont
szálláshely
szolgáltatók (eltiltások)
talált tárgyak
telephely
temető
Kazár Község Önkormányzata utcanevek
főépítész helyi védettség alá helyezett értékek
 

Nyilvános kiadványok

nincs
 

Döntéshozatal, ülések

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Pályázatok

Hirdetmények

http://kazar.hu/hirdetmenyek

Közérdekű adatok igénylése

-

Közzétételi listák

III. Gazdálkodási adatok

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A működés eredményessége, teljesítmény

Működési statisztika

Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

II. Számviteli beszámolók

III. A költségvetés végrehajtása

Működés

I. A foglalkoztatottak

II. Támogatások

III. Szerződések

IV. Koncessziók

V. Egyéb kifizetések

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

VII. Közbeszerzés

  • Kazár Község Önkormányzata
  • 3127 Kazár, Tanács u. 1.,
  • Telefon: (32) 341 333
  • E-mail: kazar@kazar.hu